Privacy

Annemarie Albersen | Voor hond en gedrag respecteert je privacy en stelt alles in het werk om deze te beschermen. Hieronder lees je hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Annemarie Albersen | Voor hond en gedrag is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy statement. Contactgegevens: www.annemariealbersen.nl, Burg. Vogelslaan 126, 5062 KT Oisterwijk, 06 304 63 717, info@annemariealbersen.nl. Annemarie Albersen is de Functionaris Gegevensbescherming, zij is te bereiken via info@annemariealbersen.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Annemarie Albersen | Voor hond en gedrag verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Website
 • IBAN rekeningnummer en tenaamstelling
 • Inloggegevens (gebruikersnaam/wachtwoord)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Annemarie Albersen | Voor hond en gedrag verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • (Financiële) administratieve doeleinden
 • Informatie verstrekking
 • Bevestiging
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • Annemarie Albersen | Voor hond en gedrag analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op voorkeuren van bezoekers.
 • Annemarie Albersen | Voor hond en gedrag verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals benodigde gegevens voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Annemarie Albersen | Voor hond en gedrag bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 26 maanden na afronding van de opdracht, tenzij het om bedrijfsmatige documenten gaat die een langere wettelijke bewaartermijn hebben.

Delen van persoonsgegevens met derden
Annemarie Albersen | Voor hond en gedrag verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Annemarie Albersen | Voor hond en gedrag blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Annemarie Albersen | Voor hond en gedrag gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Google Analytics
Ook door onze statistiekenpakket, Google Analytics, worden cookies geplaatst. Wij willen graag weten hoe onze bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks onze website bezoeken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren. Wij willen natuurlijk niet dat je ongewenst gevolgd wordt, echter willen wij je zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor hebben we goede statistieken nodig. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over Analytics vind je hier.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Annemarie Albersen | Voor hond en gedrag en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@annemariealbersen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Annemarie Albersen | Voor hond en gedrag wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Internetsites van derden
Op onze internetsite tref je hyperlinks naar  websites van derden. Dit privacystatement is daarop niet van toepassing. Annemarie Albersen | Voor hond en gedrag draagt ook geen enkele verantwoordelijkheid van de toegankelijkheid en inhoud van deze websites en de omgang van deze derden met jouw persoonsgegevens. Lees daarom, indien aanwezig, het privacystatement van de site die je bezoekt.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Annemarie Albersen | Voor hond en gedrag neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@annemariealbersen.nl.

Nieuwe ontwikkelingen
De teksten van deze site en dus ook van deze pagina kunnen door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze pagina met enige regelmaat te raadplegen indien je onze site bezoekt.